Ferskaat

Dizze seksje befettet wat it wurd bedoelt: ferskaat.
Yn ’t foarste plak haw ik romte makke foar it beantwurdzjen fan fragen fan besikers oer myn wurk dy ’t via de e-mail of via it kontaktformulier by my binnen komme. Of foar kommintaar op opmerkings. Sûnder lykwols de ynstjoerder te neamen. It moat in algemiene, ynteraktive rubryk wurde.
Hjir ek in sa folslein mooglike list fan alle misdiedboeken dy ’t yn it Frysk skreaun binne.
It skift ‘trochferwizings’ jout maklik tagong ta oare siden op it internet. Ik tidigje op tips!

 
fraach en antwurd   
Ynteraktive rubryk
Misdied yn Frysl‚n   
Folsleine list fan alle misdiedboeken yn it Frysk
Trochferwizings   
Links nei oare siden op it Internet
nei boppe» © Joop Boomsma