ferskaat   trochferwizings
  FRYSKE AUTEURS (en oaren)
Cornelis van der Wal Fryslân links Yva Hokwerda
Tresoar Meindert Talma Trinus Riemersma
Albertina Soepboer Omrop Fryslân Ruurdtsje de Haan
Venus, útj. Tsead Bruinja Fryske Boek
Meander Willem Mook Gurbe Douwstra
Crime.nl Skriuwersboun Edwin de Groot
Biblionresinsjes Johan Veenstra Ate Grypstra
Henk van der Veer Willem Schoorstra  
Piter Wilkens Geertruida van Assen  
     
    FRYSKE TYDSKRIFTEN
De Moanne/Trotwaer    
Ensafh    
Go-Gol   .
     
nei boppe» © Joop Boomsma 2003