Nij wurk
   

Ut en troch skriuw ik in ferhaal, in artikel, in resinsje. Dy teksten wurde meast publisearre yn in literêr tydskrift of yn in ferhalebondel. Ornearre foar in beheind publyk dus.
It internet biedt de mooglikheid om in breder publyk te sykjen. Op myn thússide wol ik dêr graach gebrûk fan meitsje. Dêrom publisearje ik in seleksje fan dy teksten hjr. Lykas guon fan myn gedichten.
Foar de oersichtlikens haw ik ûnderskate skiften makke.

De seksje ‘Nij wurk’ wurdt geregeldwei útwreide.

 
 
Gedichten   
Nije gedichten – mar ek wat âldere, net publisearre fersen
Proaza   
Ferhalen en artikels út krante en tydskrift. Fan alle tiden
Miening   
Langere skôgings út ‘Trotwaer/De Moanne’, mar ek koart oardiel oer guon Fryske boeken
Fierder   
Muzyk! Bydrage fan soan Jelmer en my oan ‘Liet ‘95’
nei boven» © Joop Boomsma 2010