ferskaat   misdiedskriuwerij yn it frysk

Sa stadichoan begjint yn de Fryske literatuer him wat fan in streaming ou te tekenjen: de misdiedskriuwerij. Yn wêzen is dit it twadde echte genre dêr 't sprake fan wêze kin. De 'boereroman' wie altyd dúdlik. Dêrnei wie 't fan alles wat. Gjin fleis gjin fisk. Fryske skriuwers fytsten achter ûntjouwingen yn oare literaturen oan. Diene mei - in hoart letter. Mar gjin streamingen, gjin aparte genres, lykas de pornoroman, de doktersroman, de reisroman, de neammarop roman. Fan alles wat, fan alles in bytsje.

De FRYSKTALIGE MISDIEDROMAN as streaming yn de Fryske literatuer, dêr sil dizze side oer gean. Ik sil besykje in folsleine list te meitsjen fan alle misdiedboeken en -ferhalen dy 't ea skrean binne yn it Frysk. In eigen ûndernimmen, eigen sneuperij. Mar it seit himsels dat bydragen fan oaren (fan jo, fan dy dus) hartstikke wolkom binne.

Gâns gegevens haw ik fûn yn de folgjende útjeften:
'Moard en deaslach yn de Fryske literatuer' (skripsje fan Dick Eisma)
'Wa hat it dien?' (Byskriften, nûmer 3 - FLMD, Ljouwert (1991))

LIST FAN FRYSK(TALIGE) MISDIEDBOEKEN

Wie de Frysktalige misdiedroman eins altyd mar wat in tafallige útjefte - sa'n bytsje in boek dat út en troch ferskynde tusken frachten oarssoartige boeken -, sûnt 1988 lykwols is der sprake fan in genre; strukturele oandacht, it begjin fan in echte tradysje: elk jier ferskine der nije misdiedboeken. Dat is de reden dat ik - foar my sels (en ik mei dat dwaan, want dit is myn side) - in grins lutsen haw: twa tiidrekken.

TIIDREK 1    
Begjin oant 1987
TIIDREK 2   
Fan 1988 ôf
nei boppe» © Joop Boomsma