nij wurk   proaza
OP SYK NEI DE LAUWERS   
(maitiid 1992)
reportaazje - bewurking fan in earder yn Frysk en Frij publisearre tekst - wurdt útwreide, is yn wêzen it begjin fan in nij projekt
FJOUWERENTWINTICH OEREN EN FIERDER   
(maaie 1999)
ferhaal, publisearre yn Trotwaer, maaie 1999 - ek yn: 'Koartwei', ferhalebondel - Utjouwerij Fryslân, Ljouwert - 2000
GERKE, MISJEL EN IK   
(1999)
jongereinferhaal, publisearre yn 'Neibroei' - Afûk, ljouwert - 1999
 
 
 
 
 
 
 
nei boven» © Joop Boomsma 2003