nij wurk   gedichten
  Wetterferve   
(febrewaris 2001)
Fleur   
(febrewaris 2001)
De Loane   
(oktober 2000)
  Hjirûnder in stikmannich gedichten dy 't ik foar myn dochter Marrit makke om te brûken foar har ôfstudearprojekt oan de Amsterdamse moade-akadeemje Montaigne (1998). Se hat de fersen ferwurke yn in saneamd 'keunstnersboek': in op grut formaat útfierd boek wêryn 't tekstylûntwerpen, lettering, kleuren en teksten ta in prachtige ienheid waarden. Yn wêzen in Frysktalich ôfstudearprojekt: soks kin fansels ek yn Amsterdam.
  Doarp   
(jannewaris 1998)
De klaai is griis novimber   
(jannewaris 1998)
Kuier, tiisdje   
(jannewaris 1998)
  Dyk   
(jannewaris 1998)
   
  Oare fersen
  Konsepsje   
(jannewaris 1998)
De whiskydrinker   
(jannewaris 1998)
De dichter en de dea   
(jannewaris 1998)
  Hónke, kei en ik   
(jannewaris 1998)
Dreame fan 2005    
(novimber 2000)
Wâlden   
(febrewaris 1998)
       
       
 
nei boven» © Joop Boomsma 2003