ferskaat   misdiedskriuwerij yn it frysk
 
 « TIIDREK 1: begjin oant 1987
TIIDREK 2: fan 1988 ôf  


1988

Joop Boomsma: IEN FOAR DE WRAAK
(Osinga, Drachten/Ljouwert)

Riek Landman: FUOTPRINTEN YN IT SâN
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

1989

Joop Boomsma: KWEA JILD
(Osinga, Drachten/Ljouwert)

Riek Landman: SKADEN OER DE SNIE
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

1990

Anny de Jong: MENTHA MINNEMA EN IT HûNEMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

Riek Landman: ROTS YN 'E DIZE
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert

Jan Schotanus: MENTHA MINNEMA EN IT KLOKKEMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

Piter Westra: DE WEI FAN A NEI A
(De Tille, Ljouwert)

1991

FRYSKE MISDIED FERHALEN
(fan 14 auteurs)
(ynlieding en gearstalling: Joop Boomsma)
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

Riemkje Hoogland Pitstra: MENTHA MINNEMA EN IT KELDERMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

U.G. de Jong: DE HELPER
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

1992

Joop Boomsma: PICASSO, LêSTE WURK
(Osinga, Drachten/Ljouwert)
(ferhalen)

Bertus Klazinga: DE IELFRETTERS
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

Riek Landman: DE BOLLEMAN BRIEVEN
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

Anny de Jong: MENTHA MINNEMA EN IT HYNSTEMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

1993

Rink van der Velde: RJOCHTDEI OP DE SKIEDING
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

Rink van der Velde: GJIN LINTSJE FOAR HOMME VELDSTRA
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

1994

Joop Boomsma: IN FROU MEI LJOCHTBLAUWE EAGEN
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)
(boekewikegeskink 1994)

KNYFLOK EN REIDMANNEN
(Friese Pers Boekrij, Ljouwert)
(ferhalen fan 14 auteurs)
(ynlieding en gearstalling: Joop Boomsma)

1995

Klaas Jansma: OM TEATSKE
(KFFB)

Jan Schotanus: MENTHA MINNEMA EN IT SMOKKELMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

1996

Riek Landman: IT HEEREMA KRISTAL
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

1997

Klaas Jansma: DE FERMISTEN
(KFFB)

Anny de Jong/Jan Schotanus/Riemkje Hoogland-Pitstra: GEFAARLIK SPUL FOAR MENTHA MINNEMA
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinferhalen)

Riemkje Hoogland-Pitstra: MENTHA MINNEMA EN IT WETTERMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

1998

Joop Boomsma: YN REEK FERFLEIN
(Osinga, Ljouwert)

Rink van der Velde: SMOARGE GRûN
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

Sietse de Vries: DE BOARGEMASTER
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

Anny de Jong: MENTHA MINNEMA EN IT KATTEMYSTEARJE
(Afûk, Ljouwert)
(jongereinboek)

1999

Riek Landman: EILâN YN 'E SINNE
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

Frans en Tineke Steenmeijer: MOARD YN IT PROVINSJEHûS
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

Rink van der Velde: HEPKE
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

Sietse de Vries: DE DEA FAN NICO DEKEMA
(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

2000

Rink van der Velde: ALDE MAAIE

(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

2001

Sjoerd Bottema: IT AAI FAN SIDERIUS

(Friese Pers Boekerij, Ljouwert)

nei boppe» © Joop Boomsma