ferskaat   misdiedskriuwerij yn it frysk
 
  TIIDREK 1: begjin oant 1987
TIIDREK 2: fan 1988 ôf »   


1941

Sjoerd van der Schaaf: IT GEHEIM FEN DE GREATE WIELEN
(Brandenburgh, Snits)
(2de printinge: De Tille, Ljouwert - 1970)

1946

Piter Terpstra: IT GEHEIM FAN OSINGA STATE
(Brandenburgh, Snits)
(2de printinge: .., Ljouwert - s.j.)

1947

Piter Terpstra: DE TREIN FAN HEALWEI ACHTEN
(..,..)

1948

H.Eisma: STILLE BOUKE
(Osinga, Boalsert)
(bewurking: E.S. de Jong)

1952

G.J.Soldaat: YNSPEKTEUR TERPSTRA
(Brandenburgh, Snits)
(oersetting út it Nederlâns: Jan Dijkstra)
(2de printinge: Afûk, Ljouwert - 1985)

1956

G.Bijker: SKADEN úT IT FORLINE
(Osinga, Boalsert)

J.Faber: IT GOUDEN EARIZER
(De Terp, Ljouwert)
(jongereinboek)

1960

Sir Arthur Conan Doyle: DE HOUN FAN DE BASKERVILLES
(Osinga, Boalsert)
(oersetting út it Ingels: Inne de Jong)

1963

Ann Mari Falk: JISKEPûSTER EN DE DEA
(Miedema, Ljouwert)
(oersetting út it Sweeds: J.H.Brouwer/A.I.Brouwer-Prakke)
(jongereinboek)

1967

Tr. Riemersma: DE MOARDNER KOMT WEROM
(Miedema, Ljouwert)

1968

Jo Smit: WêS FOARSICHTICH, WATSE
(Laverman, Drachten)
(2de printinge begjin 2000)

1969

R.R. van der Leest: KOMME DY KEPERS?
(Miedema, Ljouwert)

G.Spaanderman-Wielinga: MOARD YN TOGA
Osinga, Boalsert

1972

Anne Hellinga: TWA DEADE SIGEUNERS
(Friese Pers, Ljouwert)

R.R. van der Leest: BOEF FAN RYS
(Alternatyf, Bûtenpost)

1973

Jan J. Bylsma/Anne Hellinga: MOARD OP 'E HIMRIK
(De Terp, Ljouwert)

Tr. Riemersma: DE MON SûNDER GESICHT
(Koperative Utjowerij, Boalsert)

1974

Jan J. Bylsma/ Anne Hellinga: MOARD MEI MUZYK
(De Terp, Ljouwert)

R.R. van der Leest: MORPHEUS YN DE ûNDERWRâLD
(Alternatyf, Bûtenpost)

R.R. van der Leest: IT MOAISTE FANKE FAN ANTARCTICA
(Alternatyf, Bûtenpost)

Jelle van der Meulen: DE SWARTE RUTER
(Friese Pers, Ljouwert)

1975

Jan J. Bylsma/Anne Hellinga: BENEDICTUS PAKT TROCH
(De Terp, Ljouwert)

1979


Jelle van der Meulen: INKELDE REIS LAPLâN
(Friese Pers, Ljouwert)

1983

R.R. van der Leest: HERTENFROU EN SKOPPENBOER
(Koperative Utjowerij, Boalsert)

Willem Verf: IN DELGEANDE TIID en oare plysjeferhalen
(Friese Pers, Ljouwert)

1985

Rink van der Velde: DE LANGE JACHT
(Friese Pers, Ljouwert)

1986

Paulus Akkerman: IT RIEDSEL FAN TRIJEBULTEN
(Friese Pers Boekerij, Drachten/Ljouwert)

R.R. van der Leest: FROULJUSGAMBYT
(Koperative Utjowerij, Boalsert)

nei boppe» © Joop Boomsma