biografy   fotos mei in ferhaal
   

Tamminga en Brouwer
It is 24 novimber 1981. Yn it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum yn Ljouwert wurde twa nije boeken oanbean oan de auteurs: 'Fan hearren en sizzen' fan D.A.Tamminga en 'Ljochte nachten' fan Gerben Brouwer. Ik bin der by as meiwurker oan it wykblêd Frysk en Frij. As der oan 'e ein fan de happening yn de hal in groepsfoto makke wurde sil fan alle oanwêzigen dy 't neamd wurde yn Tamminga syn anekdoateboek, stean ik ta te sjen (ik kom yn dat boek ommers net foar). Mar Tamminga nimt my by 't skouder en postearret my njonken him tsjin de doar: "Jo hearre der hjoed ek by". Yn alle beskiedenens sakje ik wat troch de knibbels om net grutter te wêzen as de master sels. En sadwaande stean ik foar de earste kear op in foto mei guon echt grutten yn de Fryske literatuer...


‹ (flnr): Abe Brouwer, Tsjits Jonkman, D.A.Tamminga, Joop Boomsma, Klaske Bijkerk-Folmer, Hylke Speerstra, H.Heeringa-Seepma, E.S. de Jong, Ype Poortinga, Anne Wadman, Boukje Fokkema en - op 'e stoel - Gerben Brouwer. foto: Paul Janssen

Earnst en koartswyl
Yn de jierren 1978/79 hie 'k in wyklikse rubryk yn Frysk en Frij: 'Earnst en Koartswyl'. Folkspoëzij en foardrachten, dêr gong it om. Ein maart '79 koe ik in samling út dy rubryk (oanfolle mei oare fersen) yn boekfoarm oanbiede oan Afke Brouwer-De Beer (pakesizzer fan Waling Dykstra) en Paulus Akkerman (soan fan Otte Sijas Akkerman, in ferneamd folksdichter en foardrager). Der wie in lyts barren omhinne boud yn kafee 'De Ierappelbeurs' yn Menaam. Willem Abma makke opnames foar Omrop Fryslân.

foto's: Henk Kuiper

 
nei boppe» © Joop Boomsma