Bibliografy  proaza
   Yn boekfoarm    

Dunnik en oar proasa
(4 proazastikken)
Gouderak, 1974 - yn eigen behear

Peteareboek (petear en profyl)
(8 fraachpetearen)
Ljouwert, 1976 - Koperative Utjowerij

Tobeksjen op 't oulein paed
('petear' mei Waling Dykstra)
Menaam, 1978 - yn eigen behear

Oer Obe Postma
(stúdzjes fan Brouwer, Wadman en Sierksma)
Ljouwert, 1979 - Koperative Utjowerij
(gearstalling, bibliografy fan skôgingen)

Is frede wier itselde as gjin oarloch mear?
(Fryske skriuwers oer de kearnwapenwedrin/cartoons fan Cork)
Ljouwert, 1981 - Wurkgroep Fryske Kulturele Manifestaasje
(gearstalling, auteur)

Ien foar de wraak
(misdiedroman)
Drachten/Ljouwert, 1988 - A.J.Osinga Uitgeverij

Kwea jild
(misdiedroman)
Drachten/Ljouwert, 1989 - A.J.Osinga Uitgeverij

Fryske misdiedferhalen
(misdiedferhalen fan ferskate auteurs)
Drachten/Ljouwert, 1991 - Friese Pers Boekerij
(gearstalling, ynlieding, auteur)

Picasso, lêste wurk
(misdiedferhalen)
Drachten/Ljouwert, 1992 - A.J.Osinga Uitgeverij

In frou mei ljochtblauwe eagen
(misdiednovelle)
Ljouwert, 1994 - Friese Pers Boekerij
(boekewikegeskink 1994)

Knyflok en reidmannen
(misdiedferhalen fan ferskate auteurs)
Ljouwert, 1994 - Friese Pers Boekerij
(gearstalling, ynlieding, auteur)

Yn reek ferflein
(misdiedroman)
Ljouwert, 1998 - A.J.Osinga Uitgeverij

Skriuwersdeiboek 2001
(internetdeiboek)
Boalsert, 2002 - Koperative Utjowerij

 Yn krante/tydskrift      

(ferhalen,artikels, resinsjes yn û.o.)

Trotwaer - De Strikel - Alternatyf - Frysk en Frij - Trouw - Holland Silhouet - De Havenloods - De Stiennen Man - Frija - De Feanster - Twiljocht - Dûke yn boeken

 
 Yn blomlÍzingen en sa      

Bzzzzzzz, diel 3 - 1980

Skroei - 1987
(jongereinferhaal)

Fryske misdiedferhalen - 1991
(ynlieding, ferhaal)

Ut 'e bân- 1992
(frachmint út 'Ien foar de wraak')

Knyflok en reidmannen- 1994
(ynlieding, ferhaal)

Wa 't skriuwt bliuwt - 1994
(stikje)

Tusken gripe en telegraaf - 1995
(artikel oer keatsen)

Neibroei - 1999
(jongereinferhaal)

Koartwei - 2000
(ferhaal)

 
nei boppe» © Joop Boomsma