Bibliografy  gedichten
   Yn boekfoarm    

FRYSK OM UTENS
(fersen)
Gouderak, 1969 - yn eigen behear

MULTIPLEKS
(fersen)
Gouderak, 1970 - yn eigen behear

IERLITTE
(fersen)
Boalsert, 1972 - Koperative Utjowerij

WETTER, STIEN EN SÂN
(fersen)
Ljouwert, 1975 - Koperative Utjowerij

EARNST EN KOARTSWYL
(folkspoëzij en foardrachten)
Ljouwert, 1979 - Koperative Utjowerij
(gearstalling, ynlieding)

WASKJE OP MENDJE
(fersen)
Boalsert, 1986 - Koperative Utjowerij

MENAMERADIEL: DE KLAAI IS GRIIS NOVIMBER
(fers)
Ljouwert, 1995 - Stichting Beeldende Kunst Friesland
(mei seefdruk fan Catrienus Spinder)

 Yn krante/tydskrift      
(fersen yn û.o.)

TROTWAER - DE STRIKEL - SONDE - ALTERNATYF - LEEUWARDER COURANT - LITERAMA

 Yn blomlÍzingen en sa      

FERSEFARIAESJE (ferskate jiergongen)
(fersen)

RYM EN UNRYM, skriuwersalmenak - 1972
(fers)

FRYSKE SKRIUWERSKALINDER (ferskate jiergongen)
(fersen)

OMNIKUBUS - 1975
(fersen)

FRIESLAND DICHTERS VANDAAG - 1979
(fersen)

PROTEST/PORTRET - 1979
(fersen)

BZZZZZZZ, diel 3 - 1980
(fers)

IS FREDE WIER ITSELDE AS GJIN OANLOCH MEAR? - 1981
(ynlieding, fersen)

FRYSK SKRIUWERSALMENAK - 1985
(fers)

TUSKENSPUL - 1997
(keatsfers)

DE MOLKFARDER - 1998
(fers ûnder skûlnamme)

 
 
nei boppe» © Joop Boomsma